Senior – nowe ubezpieczenie dla osób starszych

Senior ulotka

Senior Assistance

Senior OWU

W  ubezpieczeniu „Senior” Ubezpieczający jest zarazem Ubezpieczonym

  Z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową „Polisa-Życie” wypłaca osobom uprawnionym następujące rodzaje świadczeń w wysokości odpowiadającej jednemu z 3 Pakietów „Senior”, w ramach którego została zawarta umowa ubezpieczenia z tytułu:

 1. Zgon Ubezpieczonego,
 2. Zgon Ubezpieczonego w wyniku  nieszczęśliwego wypadku ( świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia za zgon Ubezpieczonego)
 3. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego, ( świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia za zgon Ubezpieczonego i zgon Ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku)
 4. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego, ( świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia za zgon Ubezpieczonego i zgon Ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku)
 5. Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego,( świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia za zgon Ubezpieczonego i Zgon Ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku)
 6. Zgon chorobowy Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, ( świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia za zgon Ubezpieczonego)
 7. Powstanie trwałego uszczerbku Ubezpieczonego na zdrowiu w nieszczęśliwym wypadku – za każdy orzeczony 1% uszczerbku na zdrowiu,
 8. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni, jeżeli pobyt nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Dla każdego 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia maksymalny łączny okres, za jaki wypłacane jest świadczenie wynosi 90 dni.
 9. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni, jeżeli pobyt

w szpitalu spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem. Dla każdego 36-miesiecznego okresu ubezpieczenia maksymalny łączny okres, za jaki wypłacone jest świadczenie wynosi 21 dni.

 1. Zgonu małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 2. Zgon dziecka Ubezpieczonego,
 3. Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia za zgon dziecka Ubezpieczonego)

 Karencje :               

3 miesiące : zgon Ubezpieczonego , zgon dziecka,

6 miesięcy : zgon chorobowy Ubezpieczonego, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

Parametry ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie trwa maksymalnie do  75 roku życia .
 • Wiek wstępu od 18  do 72 lat.
 • Warunkiem otwarcia Pakietu „Senior” jest wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia na warunkach określonych w Pakiecie podpisany przez Ubezpieczającego tworzącego grupę inicjatywną ( min 1 osoba) oraz potwierdzenie opłacenia pierwszej składki.
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia Polisa-Życie potwierdza wystawieniem polisy.
 • Osoba może posiadać tylko jedno ubezpieczenie typu „Senior”.
 • Umowa jest zawierana na 36 miesięcy kalendarzowych z możliwością przedłużenia na kolejne 36 miesięcy kalendarzowych o ile Ubezpieczony w dniu następującym po upływie 36-miesiecznego okresu nie ukończył 72 roku życia oraz w terminie nie póżniej niż 90 dni przed upływem każdego 36-miesiecznego okresu ubezpieczenia żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy.
 • Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które negatywnie odpowiedzą na wszystkie pytania zawarte w ankiecie osobowej będącej integralną częścią wniosku o ubezpieczenie. Odpowiedz pozytywna na jakiekolwiek pytanie dyskwalifikuje klienta do przyjęcia do ubezpieczenia „Senior”.  Osobom tym, możemy zaproponować przystąpienie do „Polisy dla Ciebie”.

One thought on “Senior – nowe ubezpieczenie dla osób starszych

Komentarze są niedostępne